aeson v2.0.2.0 Release Notes

    • ➕ Add IsList (KeyMap v) instance.